УСЛУГИ – ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ

[ A+ ] /[ A- ]

ПРОЕКТИРАНЕ ПО ПРИНЦИПИТЕ НА ПЕРМАКУЛТУРАТА

   Единствените ограничения при планирането и разработването на високодобивни и енергийно ефективни проекти е в границите на въображението на дизайнерите.

   Процесът на проектиране е творческо начинание за всички заинтересовани страни (поръчител и изпълнител). Ключът към добрия дизайн е заинтересованите страни да бъдат напълно потопени във всички фази на оценка, за да се изработи за изпълнение, управление и поддръжка най – подходящия проект за нуждите на страната, която го поръчва.

   Ние не сме ландшафтни архитекти или архитекти. Ние сме дизайнери, които разбират, харесват и живеят по принципите на философията „Пермакултура”. Ние сме посредници, които ще ви помогнат да отключите своя творчески потенциал и ще ви образоваме в принципите, методиките и подходът „Пермакултура” за моделиране на света. Защо е нужно това? За да можете да изпълните, управлявате и поддържате изготвения от нас проект.

 15282_10205180927067897_5058436234809655973_n  Пермакултурният проект е за цялата система, а не за отделни компоненти. Тъй като всеки елемент от пейзажа или застроената среда засяга всеки друг елемент в даден проект, пълна, всеобхватна оценка, за да се развиват здрави, продуктивни, енергийно ефективни взаимоотношения между елементите в полза на всички и всичко, което участва в ежедневните операции и живот. Като обръщаме внимание на всички детайли: топография, климат и микроклимат, вода, вятър, слънце, почви, сгради, машини и инструменти, потока на отпадъците, растения и животни, това ни дава възможност за най-доброто използване на това, което вече е на земята , и това, което ние възнамеряваме да се сложи там. С динамично взаимодействие на елементите и по строги екологични принципи, ние можем да максимилизираме доходността и да балансираме околното пространство.

   За да постигнем това ние преминаваме през процес от 5 етапа, както следва:

   Етап I: Първоначална дискусия, протокол, история, функционален анализ, визия, мисия, геополитическата оценка, био регионално очертаване, ценности, цели, потребности, желания, бюджети.

   Етап II: Обучение в методологии на Пермакултурата на всички поръчители: тези, които ще живеят, работят и ще поддържат проекта.

10411171_10205180891187000_231451310122177424_n

   Етап III: Оценка на обекта, абиотични и биотични фактори, физични, биологични и културни характеристики, релеф, застроени площи, енергийни източници, настоящи и исторически ценности на ползване на земята, земеползване, критични основни местообитания, състава на почвата, растителностт, продуктивността на растенията, диви коридори, водните ресурси, климатичните фактори, потока на отпадъците. Препоръки, основани на оценка и нужди. Анализ на устойчивост и преход.

   Цялостна оценка е важна за по-нататъшната работа по проекта. За да се реализира най-ефикасен план, въз основа на екосистемните ресурси характерни за дадения имот, пълна оценка и инвентаризация на базата е предпоставка за вземане на решения за максимално здраве и висока доходност. Всички наши решения (на клиент и дизайнери) се основават върху това, което вече присъства на мястото.

   В този трети етап:

   • Полагме основите за следващата стъпка в процеса на проектиране, генерален план.

   • Наблюдаваме, измерваме, определяме визията според целите на клиента и наличните ресурси, изготвяме доклад и оценка.

   • Набелязваме един всеобхватен план, който използва природните сили и енергии, протичащи през имота с цел създаване на високи добиви и комфортен живот за тези, които ще го ползват и поддържат.

   • Стремим се да разберем особеностите на региона – природните потоци и сили, за да ги използваме като основа за проектантска работа.

   Етап IV: Представяне на докладът и оценката на всички, които ще изпълняват, управляват и поддържат проекта. Препоръки.

10169224_10205180928587935_7364236151836483384_n   10271478_10205180929067947_3259348439396551962_n

   Етап V: Създаване на генерален план (краен проект)

   Генералният план е концепция на картата, която изобразява нуждите и идеите на клиента и опита на дизайнерите при определянето на това, което е най-добре за земята и хората, които ще обитават имота.

   • Дизайнерите преглеждат всички събрани материали, и на тази база изработват генерален план.

   • Този план е предшественик на строителните чертежи и изпълнение на проекта.

   • Крайния проект е изграден внимателно върху изискванията на клиента, бюджета, изготвят се и времеви линии за бъдещото му прилагане.

   • Представяне на генералния план, който включва и пълен набор от ръчно рисувани карти и чертежи.

   Обикновено работим с клиенти не по-малко от шест месеца, а може и по дълго.

   Ние сме екип от двама души, сертифицирани Пермакултурни дизайнери и сме членове на Българската Пермакултурна асоциация.

   В ПРОЕКТИТЕ И КОНСУЛТАЦИИТЕ МОЖЕМ ДА РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С ДРУГИ ДИЗАЙНЕРИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА.

КОНСУЛТАЦИИ:

   Предоставяме консултантски услуги на земеделските производители и градинари, които искат да включат пермакултурните принципи и методики в техните дейности. Това води до разглеждане на всички аспекти на селското стопанство / градинарство експлоатацията и разработването на план, който е “екологосъобразен и икономически изгоден”. Дали искате да стартиртирате или сте в преход към по-голяма устойчивост, ние ще разгледаме вашия имот старателно за възможности за създаване на промени на базата на органични и Пермакултурни цялостни системи. Например, ние ще идентифицираме възможности за намаляване на скоростта и задържане на водата, която тече през пейзажа. Чрез използване на вода, където тя се намира, добивите се увеличават.

ПРОЕКТ 2

Някои области, които включват консултации:

   • Преминаването от химическо към биологично земеделие

   • Планиране на ферма

   • Малък фермерски бизнес планиране

   • Градина – образование и планиране

   • Хранителна гора – развитие и планиране

   • Холистично управление на земята – ротационна паша

   • Енергийна ефективност

   • Воден цикъл

ПРОЕКТ

ОБУЧЕНИЕ:

   Провеждаме курсове, семинари, изнасяме лекции, беседи и провеждаме практически занимания на теми: Пермакултура, Здраве и Холистичен подход.

   Ако сте член на някоя организация или клуб можем да адаптираме нашите лекции и беседи за вашата аудитория.

IMG_3153   6

19   IMG_3391