ЦЯЛОСТЕН ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН ОБЩ. СВИЛЕНГРАД – 2017г

[ A+ ] /[ A- ]

ПЕРМАКУЛТУРНИЯ ДИЗАЙН Е УНИКАЛЕН ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ.  ВСЕКИ ТЕРЕН ВКЛЮЧВА УНИКАЛЕН НАБОР ОТ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗИСКВАНИЯТА И НУЖДИТЕ НА ПОРЪЧИТЕЛЯ СА РАЗЛИЧНИ.  ОФЕРТАТА СЕ ИЗГОТВЯ СЛЕД КОНСУЛТАЦИЯ, ИНТЕРВЮ И ОГЛЕД НА ТЕРЕНА.  ДИЗАЙНА МОЖЕ ДА Е ЦЯЛОСТЕН ИЛИ ЧАСТИЧЕН.  ТУК ПРИМЕРА Е ЗА ЦЯЛОСТЕН ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРАН ЗА ТОПЪЛ КЛИМАТ И СЪОБРАЗЕН С НУЖДИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОРЪЧИТЕЛИТЕ.

ОФЕРТА – общ.Свиленград
1. Измерване и проучване /включва: наблюдение, секторен и функционален анализ; измерване на терена и прилежащите елементи, подготовка за базова карта; проучване на климат, топография, енергийни потоци, почви и др.; проучване на история, бит и инфраструктура/ Стойност: от 1000 лв до 1200 лв
2. Изготвяне на базова карта в мащаб. Стойност 150 до 200 лв.
3. Изготвяне на карта секторен анализ. Стойност от 100 до 150 лв.
4. Изготвяне на карта за енергийните потоци протичащи през терена. Стойност от 100 до 150 лв
5. Обучение в основите на пермакултурата /етики, сфери на действие и принципи/. Стойност 25 лв на час /мин. 12 часа/ или мин. 300 лв на човек.
6. Изготвяне на мисловна карта – елементи и функции. Стойност от 100 до 150 лв.
7. Хабитати, гилдии – дефиниране и списък. Стойност от 200 до 500 лв.
8. Детайли – визуализации /водни ресурси, енергийна ефективност, управление на отпадъшите, дизайн на къща и др./ Стойност от 50 до 700 лв на детайл. Броя на детайлите зависи от крайния концептуален план. Обикновено се налага визуализация на поне 4 детайла. Визуализацията е под формата на карта или триизмерен макет.
9. Концептуален план в мащаб. Стойност от 1200 до 1500 лв
10. Фази на изпълнение /времеви баланс според бюджета и физическата възможност/; стратегия. Стойност от 50 до 100 лв.

Обща минимална базова стойност: 3400 лв
• Авансово плащане на база минимална стойност: 1700 лв (извършва се при започване на работата по проекта и сключването на граждански договор между двете страни).
• Гражданския договор се изготвя от нас с цел избягване на юридически такси.
• В стойността на дизайнерския проект не са включени разходи за транспорт и хотел при посещаването на обекта (минимум 3 посещения) и такси (общински и лабораторни).
• Срок за изпълнение минимум 6 месеца.

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА СЕ ИЗВЪРШВАТ РЪЧНО:
• ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕРЕНА В МАЩАБ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЛЕФА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ (ВОДА, СЛЪНЦЕ, ВЯТЪР) И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
• ПОЛЕВИ ТЕСТОВЕ, ПРОБИ И АНАЛИЗИ
• ЧЕРТЕЖИ, КАРТИ, МАКЕТИ И ДРУГИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Имот: приблизително 3дка в регулация и земеделска нива 5 дка (на стотина метра от имота в регулация) в село на 15 км от град Свиленград
Местоположение: в югозападния край на село Сива река, община Свиленград
Население: 281 жители по ГРАО от 15,03,2015 г
Надморска височина: 113 – 112 м.н.в. с лека денивелация на северозапад
Външен вид: обединени два имота с почти правоъгална форма, равно (без наклон) с лице към асфалтова улица „Света гора” – 65 линейни метра (североизток); лице към черен път – 56 линейни метра на северозапад с голям кладенец; на югозапад граничи със земеделски имот (в момента използван за отглеждане на люцерна) и запустял общински имот (70 линейни метра); на юг граничи с река Сива река която пресъхва през месеците юли и август; на югоизток граничи с дворно място (в момента необработвано с овощни дървета) – 49 линейни метра с кладенец. В имота има останали основи от керпичена ограда, която е разделяла двата имота и обор в югозападния край на бившата граница между двата имота.
Почви: Направени са две проби на почвата (от двете части на обединения имот). В малкия имот където планираме поликултурната градина и оранжерията резултатите показват алкална почва, с добър механичен състав, слаба сорбционна способност, богата на микроелементи, но с малък % хумус; по-големия имот, където планираме хранителната гора – много кисела почва, с добър механичен състав (но с повече глини и тини от по-малкия имот), слаба сорбционна способност, богата на микроелементи, но с малък % хумус, с ниска степен на наситеност с бази, което е предпоставка за силно окисляване.
Вода: Целия парцел разполага с два кладенеца захранвани от артезиански басейн с добри показатели на водата и възможност да се включи към селския водопровод с твърда вода.

Климат: континентално-средиземноморската климатична област. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са средно над 0оС), сравнително малка годишна температурна амплитуда, есенно-зимен максимум на валежи и липса на ежегодно устойчива снежна покривка.
Надморска височина: 113 – 112 м.н.в. с лека денивелация на северозапад
Координати:
• Географска ширина:41градуса N
• Дължина: 26 градуса Е
Ъгъл на слънцето:
• Лятно слънцестоене (21юни) 72 градуса
• Зимно слънцестоене (21 декември) 25.47 градуса
• Пролетно равноденствие (21 март) 49.12 градуса
• Есенно равноденствие (21 септември) 49.39 градуса
Радиационно – топлинен баланс:
• Слънчево греене: по данни от МТО станция – Свиленград регионът се характеризира с голяма продължителност на слънчево греене – 2240-2249 часа с максимуми за месеците юли и август.
• Облачност: средногодишната стойност на обща облачност, оценена по 10-балната скала е 4,4 за региона с добре изразени максимуми на облачни дни през зимните месеци декември и януари. Температура на въздуха: средната стойност на годишната температура на въздуха в общината варира в границите между 12,6оС и 13,6оС. Средните юлски температури са между 30-33оС, а средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2оС над нулата. Сумата на температурите през активния вегетационен период достигат 4000оС и е една от най-големите за страната.
– Най – горещи са месеците юли и август, а най – ниски са средномесечните температури за декември и януари.
– Максимална температура за месец юли – 39,2 С.
– Минимална температура за месец януари – минус 3,4 С.
– Средна годишна температурна амплитуда – 20-22 С.
Не се отчитат отрицателни средномесечни температури и резки температурни инверсии. Характерна за района е слънчевата, топла и сравнително продължителна есен Атмосферно налягане и вятър: вътрешногодишният ход на атмосферното налягане се характеризира с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно 1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за страната при температура на въздуха 0оС атмосферното налягане е 1013hPa . Приведени към морското равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 и 1018hPa .
Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
Орографските особености на региона влияят на посоката и скоростта на вятъра. Преобладават ветровете със северна компонента ( NW, N, NE ) – 43% от случаите, западна компонента – ( NW, W, SW ) – 37,6% от случаите. Честотата на ветровете с южна компонента ( SE, S, SW ) – 30,7% се увеличава най – вече през месеците април и май. Повторяемост на случаите “тихо време” – 23,6%.
Средномесечните стойности на скоростта на вятъра варира около средногодишната стойност – 1,6 м/сек. Най-ветровито е през пролетните месеци март и април – 2,0 м/сек., а най – тихо е през есенните месеци октомври и ноември ( 1,2 м/сек. ). Влажност на въздуха: средната относителна влажност на въздуха за региона е 76,3%.
Повторяемостта и продължителността на мъглите, което до голяма степен се определя от орографските условия, обуславя натрупването на атмосферните замърсители. По данни на МТО станция – Свиленград средногодишно 30,9 дни са с мъгла. Най – голям е броят на дните с 6,5 през ноември и 6,0 декември. Валежи и снежна покривка: регионът на Община Свиленград се характеризира със средногодишно количество 696,0 мм с минимум през летните месеци.
Разпределението на валежните количества по сезони е както следва:
зима – 178 мм, пролет – 145 мм, лято 120 мм, есен – 153 мм.
В аспект влияние върху състоянието на атмосферния въздух в региона следва да се отбележи, че посоченото по – горе сезонно разпределение на валежите, поради ниските си стойности определя наличие на вероятен риск за натрупване на атмосферни замърсители през летния сезон.
Вторичния максимум на валежите в края на пролетта и началото на лятото съвпада с високата активност на Исландските циклони ( май, юни ).
Високите количества на късноесенните и зимните валежи способстват и за активирането на кумулативната дейност по терасата на река Марица.
Снежната покривка е слаба и краткотрайна с брой 30 на дните със сняг.

Цели: Изграждане на дом за семейството минимум 120 кв.м. (дизайн за топъл климат, спестяващ енергия за отопление и охлаждане) и втора малка къща за гости около 60 кв.м. (малката къща трябва да се определи като местоположение при първото посещение на терен с цел да започне изграждането докато се изготвя проекта). Дизайн на овощна градина тип хранителна гора, която да отделя визуално двете къщи. Зеленчукова градина с едногодишни култури, оранжерия за ранни култури. Целта на градините е да осигури чиста екологична храна за по-голямата част от семейните нужди по устойчив начин, без употреба на химикали. За в бъдеще е планирано засажднето на нивата с лозов масив за допълнителни доходи на семейството. Да се съхрани водата протичаща през терена за нуждите на стопанството. На този етап не се планира отглеждане на стопански животни за храна и работа в градината, но да се включат нужните елементи за в бъдеще. Обучение на семейството в принципите на Пермакултурата за управление на проекта.
Семейството се състои от съпруг, който е много заинтересуван от Пермакултурата и най-вече от строителство с природни материали или земно строителство. Работи в Свиленград и е много ангажиран, няма да участва активно в изграждането на проекта. Съпруга, която не е запозната с Пермакултурата, но е отворена да експерементира. Работи в Свиленград, има повече свободно време и ще поеме активно организацията по изпълнение на проекта. Две пораснали деца, едното на 20 години учи в София; другото на 12, за сега учи в Свиленград, но след 2 години ще се премести в друг град, за да продължи обаразованието си.
Бюджетът с който разполагат не е достатъчен за бързо изграждане на целия проект, за това ще се изготви времеви план за изпълнението му. По-голяма част от работата ще бъде извършена от наемна работна ръка.

Хабитати, гилдии – дефиниране и списък: Тук включихме според предпочитанията на семейството списък от растителни гилдии за 14 лехи в зеленчуковата градина; за бостана; за овощната градина (тип хранителна гора с етажна растителност); добри съседи на гроздето за лозето на 5 декаровата нива; полезни растения – растения партньори; сеитбообръщение; компостиране и т.н.
Растенията са съобразени с климатичните особености на региона, хранителните нужди и предпочитания на поръчителите (материала е общо 14 страници)

Решенията за къщата бяха съобразени с климатичните особености на средиземно-континенталния климат: вътрешен двор от юг тип атриум за охлаждане през лятото; сервизни помещения (гараж, дърварна и работилница) за изолация от север; многофункционален коридор (свързващо звено между сервизните помещения и жилищната площ; лесен достъп до двете градини; складово помещение близо до кухнята, вход към сушилнята, вход към избата и т.н.)

Решението, всички водни ресурси да се събират и съхраняват под земята е съобразено с желанието на поръчителите да няма открити водни площи.

Тук решенията са съобразени с климатичните особености на региона (най-много часове на слънчево греене за страната).

Зонирането е изискване в пермакултурния дизайн с цел дейностите, които се извършват по-често да отнемат по-малко енергия. При проектирането на дизайна се прави секторен анализ преди да се уточни концептуалния план.

Управление на отпадъците:
1.Отпадните води от тоалетните (кафява вода) се управляват чрез вертикални влажни зони, устойчив и високоефективен начин за пречистване на водата. Имитират природните влажни зони в способността си да действат като биофилтри, отстранявайки утайките и другите замърсители от водата. В природата тези зони са блатата където чрез сложни взаимодействия на почва, бактерии, растителните корени и минералните повърхности на кореновите легла осигуряват третиране на мръсните води, което води до изтичане на чиста вода от блатата.
Системата може да обработва и изхвърля малки количества от отпадни води през целия ден, така че изтичането на отпадъци няма да надвиши системата. Системата работи, като държи отпадъците в септична яма. В резервоара се разграждат органичните материали, образувайки утайки и отпадъци, които се разлагат бавно. Течният материал се просмуква през суха каменна зидария от септичния резервоар в пясъчен филтър, където микроорганизмите разграждат замърсителите, като по този начин почистват водата. Останалото се поема от кореновата система на растенията. Водата, която отива в подпочвените води е пречистена по естествен начин, без химикали и без вреда за околната среда.
Да не се използват агресивни препарати за почистване на тоалетни.
2.Отпадните води от мивки, бани, пералня и др. (сива вода) се управляват чрез прости системи за улавяне на мазнините и след това се използват за напояване на овощната градина. Отново се имитират естествени процеси в природата.
Да не се използват агресивни препарати в домакинството.
Системата е проста, лесно изпълнима и евтина. Канала със сивата вода изтича в пластмасов резервоар напълнен с едри речни камъни, върху тях чакъл, отгоре пясък. Резервоара е вкопан в земята в легло иззидано с тухли или камъни. В горната част се влива сивата вода, а в долната излиза тръба за напояване с пречистена вода. Отгоре може да се засипе с пръст и да се засади тръстика, която допълнително ще пречисти водата. В този случай почвата ще е винаги влажна и може да бъде източник за развъждане на комари. Ако не се използва тръстика се поставя капак, за да може периодично материала в резервоара да се подменя (няколко пъти годишнo). Оттичането на водата става чрез нарязани в долната част канализационни тръби, които преминават през овощната градина и водата, която се просмуква през нарезите и напоява растенията. Отгоре тръбите не трябва да са нарязани, за да не проникват пръст и корени, които могат да ги запушат. Наклона на тръбите трябва да е с денивелация от 2 см на всеки метър, за да може водата да не се оттича прекалено бързо. Излишната вода, ако има такава се оттича в септичната яма и от там преминава в подпочвените води.
3.Органичните отпадъци от домакинството, овощната градина и зеленчуковата градина се използват като фураж за животните или се компостират и се връщат в градините като органичен тор.
4.Други отпадъци. Разделното събиране на отпадъка е добра стъпка, но все пак отпадъците, които се рециклират изискват използване на много вода (за картон и хартиени продукти) и енергия (за пластмаси и метали), така че трябва да бъде последната опция. Повторното използване трябва да е на първо място, ако изобщо е възможно. За повторно използване на отпадъците сте ограничени само от собственото си въображение.

Ето някой примери:
Пластмасовите бутилки могат да се използват за капани за комари и оси. Кофички от кисело мляко, срязани пластмасови бутилки, срязани картонени кутии от мляко и сокове се използват като съдове за разсад. За малък разсад могат да се използват и картонени опаковки от яйца, като разсада се засажда с опаковката в почвата. Стъклени буркани и бутилки могат многократно да се използват за консервиране на собствена продукция. Пластмасови бутилки от 5 л нагоре могат да се използват като мини парници за растения, които се нуждаят от защита през зимата като им се отрежат дъната, за защита на корени на растения от къртици, за локално капково напояване в коридора – парник и т.н.
Но дори повторната употреба на отпадъка пак изисква в един момент да се изхвърли. Разделното събиране и предаване за рециклиране е решение на проблема, ако има изградена система за разделно събиране на отпадъка в общината. И все пак можете сами да рециклирате част от отпадъка като хартиените отпадъци заровени в компоста се превръщат на тор; с кашони могат да се покрият участъци от градината за ограничаване на плевелите или да се изгарят в печката; пепелта от печката може да се смесва в компоста или да се използва за създаване на алкална почва в градината, където е нужно и т.н.
За по-малко генериране на отпадък най-важното е „умния потребителски подход”. Винаги се замисляйте за опаковките на продуктите, които купувате. Предпочитайте тези, които можете да използвате многократно. Не пазарувайте в найлонови торбички, поискайте едно кашонче от магазина, в който пазарувате, за да превозите лесно продуктите до дома си.

Фази на изпълнение:
1.Разчистване на терена.
2.Къща за гости, локален водопровод и септична яма. В къщата за гости може да се живее, докато се изпълняват останалите етапи и стане готов дома на семейството; При септичната яма трябва да се предвиди вливането на сивата и кафявата вода от основната къща.
3.Хранителна гора (овощна градина). По-голяма чат от овощните дървета се нуждаят от поне 3-4 години, за да започнат да плододават. Желателно е да се засадят на по-ранен етап, за да може когато проекта се завърши да има една продуктивна хранителна гора; При засаждането на дърветата се залагат на терена тръбите за сивата вода и канала с кафявата вода от основната къща.
4.Зеленчукова градина, оранжерия, бостан и кокошарник. На този етап вече ще има място за живеене и семейството може да произвежда храната си докато изгражда останалата част от проекта.
5.Основна къща.
6.Фотоволтаици. След като основната къща е готова се изгражда фотоволтаичната система за автономно захранване с електрическа енергия на двете къщи.
7.Мост (пряк път към нивата), дървесни гъби. След окончателно завършване на проекта се обръща внимание на прекия път към нивата; Пъновете и балите за гъби могат да се заложат и по-рано (например на 4-ти етап)
8.Нива (лозе).